O mne

Obchodná akadémia Dolný Kubín

Právnická fakulta – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – legislatíva, hlavný štátny radca

Justičná revue 6/7 odborná vedecká publikácia

Doktorát z právnej teórie

Okresný súd Ružomberok – občianske, obchodné, rodinné, trestné, dedičské právo

Predseda rozhodcovského senátu OZ Justície

Justičná skúška

Advokát

Záujmy

dejiny, miestopis Oravy, štátoveda, film, cestovanie, spoločnosť, oddych, nadovšetko dcérka

Jejich urodzená milosť pán advokát Országh!

Nakolko som dostal od ních dopis čo som bol dlužen pánu Kufflerovi do Dolného Kubína, tak ich ponížene prosím nech neráča žalobne podávat, lebo som ja už pred pár dnami tje peňáze do Kubína odoslal.

sign. Novoť 11.01.1880, Štefan Bolek

Z právnej praxe P.O.Hviezdoslava, kubínskeho advokáta, (list od protistrany)